Wednesday, February 28, 2018

Praise to Anu: Father of Enki/Satan, Enki: Father of Warrior God Marduk, & Marduk